Front high seat (“Recaro Alti” style)

Sedili “recaro alti”